Happy Mother's Day 2016

The Best Gifts for Mom

happy mother day 2016 gift

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับ 12 สิงหาคมของทุกๆ ปี
ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะเพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีตลอดมา

happy mother day 2016 gift1

happy mother day 2016 gift2

การแสดงออกถึงความรัก หรือรำลึกถึงพระคุณของแม่ ควรที่จะแสดงในทุก ๆ วัน ที่มีโอกาส เพราะท่านเป็นผู้ที่ถือกำเนิด

เลี้ยงดู จนเติบโต นั้นเอง

happy mother day 2016 gift3

ประวัติวันแม่แห่งชาติ (ที่มา kapook)

ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี
ด้วยประชาชนให้การสนับสนุน จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป
มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่
และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


กิจกรรมต่าง ๆ ที่ ลูก ๆ ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
1. กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ ให้กับท่าน เช่น การใช้เวลาอยู่กับท่าน สร้างสรรค์กิจกรรมเล็กๆ ขึ้นมา เช่น ทำอาหารทานด้วยกัน นั่งคุยกับท่าน นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่ ขอพรจากท่าน หรือ เป็น
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล ทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ หรือเด็กกำพร้า เป็นต้น

ชดของขวญดอกไมวนแม flower mother day gifts

ชดของขวญดอกไมวนแม flower mother day gifts2

“รักแม่ ห่วงใยแม่” อย่าลืมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่าน

Shopping Cart

 x 

Cart empty

Product Search